Enda Mattila
Disempowered
16.6. - 12.7.2018 | G12 Helsinki


Disempowered koostuu sarjasta öljymaalauksia, joiden lähtökohtina ovat kysymykset kehon ja identiteetin määrittelyyn liittyvästä vallankäytöstä sekä sosiaalisten normien rajoittavasta vaikutuksesta yksilön identiteettiin. Aiheita käsitellään erityisesti ei-binääristen sukupuolikokemusten sekä mielen ja kehon välisen ristiriitaisuuden kautta. Jokaisella tulisi olla yhtäläinen valta päättää omasta kehostaan ja identiteetistään – itsemääräämisoikeus on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys.

Maalaukseni ovat esittäviä kuvia ja mietinkin paljon kuvien suhdetta todellisuuteen sekä niiden vallankäytöllistä ulottuvuutta, erityisesti normien tuottajina kehoa, sukupuolta ja seksuaalisuutta kuvattaessa. Tässä näyttelyssä haluan välittää kokemuksia ruumiiseen ja identiteettiin ulottuvasta kontrollista. Kontrollista, joka ei perustu sanktioihin ja jonka ydin ei ole laki, vaan normalisointi – Michel Foucault käytti tästä termiä biovalta, jonka mukaan yksilön ruumista hallitaan modernissa yhteiskunnassa sääntöjen ja luokittelujen, hyväksynnän ja hylkäämisen kautta.

Foucault:n mukaan hallinta tapahtuu luokittelemalla ihmisiä terveisiin ja sairaisiin, normaaleihin ja epänormaaleihin. Kontrolli on hienovaraista ja huomaamatonta, mutta pakottavaa. Sen välineitä ovat arvot ja normit, joita yksilöt toistavat ja joita media sekä instituutiot pitävät yllä. Biovalta määrittää suhdettamme ruumiisiimme, sukupuoleemme ja seksuaalisuuteemme sekä pitää yllä käsitystämme siitä, minkälaiset ruumiit ovat yhteiskunnassamme hyväksyttyjä. Inhimillinen tarve tulla hyväksytyksi yhteisössä voi saada aikaan vaikean ja ristiriitaisen olon, jos identiteetti poikkeaa vallitsevasta normaaliuden käsityksestä.

Ihminen on sosiaalinen eläin ja identiteettimme rakentuu suhteessa muihin ihmisiin. Kielen lisäksi sen muodostamisessa auttavat samastumiskohteet, kuvat ja mielikuvat samankaltaisista ihmisistä. Siksi yhteisössä voi helposti joutua toimimaan vallitsevan normaaliuden käsityksen mukaan, jos erilaisia roolimalleja ei ole tai niitä ei hyväksytä. Eikö lopulta kuitenkin jokainen haluaisi vain tulla hyväksytyksi ja nähdyksi sellaisena kuin on, niin kuin itsensä kokee, rehellisesti ja avoimesti omana itsenään.

- Enda Mattila, 2018
 

Enda Mattila (s.1992) on turkulainen kuvataiteilija ja taidemaalari, joka valmistui Kankaanpään taidekoulusta vuonna 2017. Mattilan teosten kantavana teemana on ollut mielen ja kehon välisen suhteen tutkiminen. Disempowered G12 Galleriassa on hänen viides yksityisnäyttelynsä ja debyyttinäyttelynsä Helsingissä.

 

Lisätietoja:
G12 HELSINKI, Annankatu 16, Helsinki | www.galleria12.fi | 044 717 7177 | g12helsinki@gmail.com