Kruunuvuorenlampi V

Kruunuvuorenlampi V

2019
57 x 46cm
Öljy levylle
Myyty